Chúng tôi cung cấp vỉ trao đổi nhiệt các loại nhưng PVDF, Simona, lọc Domnick Hunter, lọc Donalson và cung cấp các phụ tùng OEM cho các đơn vị APV, Alfa Laval, Pasilac, Swep, GEA và Tranter.